Warsztaty i szkolenia

Proponujemy Państwu również szkolenia dla grup zamkniętych. Oferujemy gotowe pakiety lub szkolenia „szyte na miarę.”

Poniżej przykładowa tematyka szkoleń.

 1. Radzenie sobie ze stresem
  szkolenia rozwijające kompetencje osobiste


Ponad 8 milionów Polaków cierpi na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, większość z nich wywołana jest przez stres.
Stres związany z pracą stanowi drugi najczęściej zgłaszany problem zdrowotny związany z pracą w Europie, około połowa pracowników uważa ten problem za powszechny w swoim miejscu pracy.
Specjaliści oszacowali, że ok. 50-60% utraconych dni roboczych związane jest ze stresem związanym z pracą. 4 na 10 ankietowanych w sondażu dla EU-OSHA przyznaje, że problem stresu nie jest odpowiednio rozwiązywany w ich miejscu pracy. Na szczęście destrukcyjnemu wpływowi stresu można przeciwdziałać.
Stres jest nieodłącznym towarzyszem każdego z nas. Nie można go wyeliminować całkowicie i nie byłoby to wcale wskazane, gdyż stres może pełnić także ważną rolę konstruktywną. Warsztat jest poświęcony m.in. właśnie temu – jak „zarządzać” swoim stresem, aby pełnił rolę rozwojową, a nie destrukcyjną. Oznacza to zarówno przewartościowanie postawy, jak i konkretne techniki radzenia sobie
ze skutkami stresu.


Cele szkolenia:
dostarczenie wiedzy na temat podstawowych źródeł stresu, mechanizmów jego powstawania i sposobów radzenia sobie z jego szkodliwymi skutkami,
stworzenie warunków do rozpoznania i zdefiniowania indywidualnych obszarów podatności na stres i cech stylu radzenia sobie z konsekwencjami stresu,
trening wybranych umiejętności do zastosowania w profilaktyce i przeciwdziałaniu szkodliwym skutkom stresu, w tym trening kontroli emocji i zapobiegania wysokiemu poziomowi stresu.


Efekty szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
będą potrafili zdefiniować kluczowe cechy swojego stylu reagowania na stres,
opanują kilka podstawowych technik redukcji szkodliwego napięcia generowanego przez nadmiarowy stres,
będą potrafili skonfigurować własny zestaw najbardziej odpowiednich sposobów redukcji napięcia oraz opracować indywidualny długofalowy program radzenia sobie ze stresem,
będą lepiej rozumieć sygnały z ciała i umysłu informujące o przekroczeniu optymalnego poziomu stresu, będą potrafili rozpoznawać szkodliwe i nieadekwatne przekonania na temat rzeczywistości i ograniczać ich działanie.


2. Profilaktyka wypalenia zawodowego
szkolenia rozwijające kompetencje osobiste

Ponad 40 procent dorosłych Polaków pracuje dłużej niż 50 godzin tygodniowo. To niekorzystne dla pracowników, którzy przez nadmierne obciążenie odczuwają rosnącą frustrację, a w efekcie dotyka ich wypalenie zawodowe. Jednak jego skutki są też groźne dla pracodawców. Na razie nie ma polskich danych dotyczących spadku efektywności wypalonych zawodowo pracowników. Dane ze Stanów Zjednoczonych mówią o 300 miliardach dolarów strat dla gospodarki.
Najważniejsze elementy przygotowania do współpracy podczas warsztatu to:
zrozumienie potrzeb, interesów i oczekiwań zleceniodawcy, a zwłaszcza osób decydujących
o zakupie szkolenia i zarządzających zespołem, który ma w nim uczestniczyć, prowadzące do określenia stanu pożądanego – jakie kompetencje i w jakim zakresie powinni rozwinąć uczestnicy szkolenia (czy projektu szkoleniowego),
zrozumienie specyfiki pracy osób, dla których ma być przygotowane szkolenie; jesteśmy w stanie przygotować programy dedykowane konkretnym grupom pracowników, np. pracownicy produkcji, obsługi klienta, managerowie, etc.,
rozpoznanie aktualnego poziomu kompetencji, umiejętności i motywacji uczestników szkolenia.


Cele szkolenia:
dostarczenie wiedzy na temat przyczyn, objawów i skutków wypalenia zawodowego,
stworzenie warunków do rozpoznania u siebie źródeł wypalenia zawodowego i wypracowanie odpowiednich dla siebie technik walki z nim,
trening wybranych umiejętności do zastosowania w profilaktyce i przeciwdziałaniu frustracji związanej z pracą, przeciążeniu obowiązkami i wypaleniem zawodowym.


Efekty szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
będą potrafili zdefiniować wypalenie zawodowe i rozpoznać jego objawy,
opanują techniki pracy nad frustracją i wypaleniem, nauczą się minimalizować jego negatywny wpływ, będą potrafili opracować indywidualny długofalowy program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, będą lepiej rozumieć sygnały z ciała i umysłu informujące o nadmiernym przeciążeniu obowiązkami, o źródłach frustracji i wypalenia zawodowego.

3. Work life balance
szkolenia rozwijające kompetencje osobiste


Filozofia „work-life balance” w ostatnim czasie zdobywa coraz większą popularność, filozofia ta podkreśla znaczenie równowagi między zawodowymi i osobistymi obszarami życia oraz odtwarzania swoich zasobów emocjonalnych i energetycznych.
Warsztat będzie poświęcony refleksji i pracy nad osobistą strategią poszukiwania spójności i zgody z samym sobą, jako jednego z bardzo ważnych elementów profilaktyki wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie poświęcone również temu – jak „zarządzać” swoim stresem, aby pełnił rolę rozwojową, a nie destrukcyjną. Oznacza to zarówno przewartościowanie postawy wobec stresu, jak i konkretne techniki
radzenia sobie z jego skutkami.


Cele szkolenia:
nabycie umiejętności zarządzania swoim stresem, aby pełnił rolę rozwojową, a nie destrukcyjną,
przewartościowanie swojej postawy wobec stresu,
poznanie technik radzenia sobie ze skutkami stresu,
nabycie umiejętności „zarządzania sobą”,
nabycie umiejętności harmonijnego łączenia pracy i życia osobistego,
rozumienie mechanizmów powstawania nadmiernego zużycia własnej energii (fizycznej, psychicznej i
emocjonalnej).


Efekty szkolenia:

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:
będą potrafili formułować czytelny i precyzyjny system wartości,
opanują techniki zwiększania skuteczności działań i zmniejszenia psychologicznych kosztów,
odczują zwiększenie motywacji, zaangażowania oraz zadowolenia z pełnionej roli zawodowej,
wypracują indywidualny plan działania,
wypracują osobistą strategię budowania równowagi w swoim życiu.

Trenerka- Aleksandra Stanek
Psycholożka, psychoterapeutka, coach ICF, dyplomowana trenerka pracy na procesie grupowym trenerka rozwoju osobistego i biznesu, wykładowca akademicki, Master NLP, trener i praktyk metody POINTS OF YOU/ The Coaching Game, nauczycielka Mindfulness i Compassion z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych (Laboratorium Psychoedukacji, SWPS) oraz Szkołę Trenerów Biznesu House of Skills).

Pracuje z grupami w zakresie treningów i szkoleń dotyczących rozwoju kompetencji osobistych, społecznych i przywódczych w życiu prywatnym oraz biznesie.
Specjalizuje się w tematyce komunikacji, emocji, stresu, mindfulness, work-life balance oraz psychologicznych kosztów pracy (m.in, wypalenie zawodowe, mobbing).

Wieloletnia wykładowczyni na studiach podyplomowych na kierunkach Manager HR, Mediacje i Negocjacje oraz Akademia Trenera. Obecnie prowadzi zajęcia na kierunku Komunikacja w organizacji oparta na empatii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej ( Poznań, Warszawa). Prowadzi psychoterapię oraz indywidualne doradztwo i coaching.
Autorka programu coachingowego dla kobiet TRZYMAJ BALANS, którego celem jest wspieranie aktywnych zawodowo kobiet w osiąganiu równowagi życiowej. Autorka artykułów dotyczących rozwoju osobistego. Współautorka podręcznika do psychologii dla szkół policealnych. Pasjonatka i propagatorka psychologii pozytywnej.

Doświadczenie trenerskie w sektorze biznesu zdobyła m.in. współpracując trenersko i projektowo z Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów w Katowicach.

W celu skorzystania z oferty lub zlecenia szkolenia na zamówienie prosimy o kontakt na maila:
szkolenia@aleksandrastanek.pl

Regulamin uczestnictwa w warsztatach
Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Pracowni Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania
§1 – Definicje przyjęte w Regulaminie

 1. Warsztaty – szkolenie obejmujące swoim programem zajęcia praktyczne – ćwiczenia i/lub wykład teoretyczny o tematyce danego obszaru.
 2. Uczestnik – osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w Warsztatach, która zapoznała się z regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania podczas całego okresu trwania Warsztatów.
 3. Organizator – organizatorem Warsztatów jest Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania z siedzibą na ul. Jackowskiego 13/6 w Poznaniu 60-508.
  e-mail: biuro@mocpoznania.pl

§ 2 – Postanowienia ogólne

 1. Zgłaszając swój udział w warsztacie lub konsultacjach Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Warsztaty otwarte odbywają się w grupach, liczba Uczestników danego Warsztatu jest uzależniona od jego rodzaju.
 3. Warsztaty odbywają się w siedzibie Pracowni MOC Poznania – ul. Jackowskiego 13/6. Informację o zmianie miejsca odbywania się warsztatów Organizator poda w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej.
 4. Terminy najbliższych planowanych Warsztatów są ustalone z góry, a informacja o nich zamieszczona jest na stronie internetowej. Dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz firm istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania.
 5. Program, godzina rozpoczęcia i czas trwania warsztatu zależą od rodzaju spotkania oraz
  zaplanowanego scenariusza i są podane w ofercie dot. konkretnego warsztatu na stronie internetowej.
  Organizator ma prawo wprowadzić nieznaczne zmiany do programu warsztatów, o czym Uczestnik będzie w miarę możliwości powiadomiony wcześniej.
 6. Na sali podczas warsztatów mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
 7. W warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie tylko za zgodą rodziców lub prawnego opiekuna.
 8. Uczestnik spóźniony na warsztaty uczestniczy w nim od momentu, w którym przybył na spotkanie.
  Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części szkolenia.
 9. Uczestnik godzi się na dokumentowanie warsztatów / konsultacji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez jakichkolwiek roszczeń.
 10. Warsztaty mają formę psychoedukacyjną i nie zastępują terapii. Organizator nie ponosi
  odpowiedzialności za stan zdrowia fizycznego i emocjonalnego uczestników w czasie zajęć i pomiędzy nimi. Osoby w trakcie leczenia psychiatrycznego oraz osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny poinformować osobę prowadzącą o powyższym przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w zajęciach

§3 – Obowiązki Organizatora

 1. Organizator zapewnia sprzęty niezbędne do pracy.
 2. Organizator wyznacza osobą/-y prowadzącą/-ce Warsztaty.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.
 4. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zniszczone lub zgubione przez uczestnika w trakcie trwania Warsztatów.

§ 4 – Obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego warsztat oraz podstawowych zasad higieny i bhp obowiązujących na sali.

§ 5 – Zgłoszenie i płatność

 1. O uczestnictwie w warsztatach / konsultacjach / wykładach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Rezerwacji miejsca dokonuje się wysyłając do Organizatora wypełniony formularz „Zapisy –
  Pracownia MOC Poznania”. W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza mailem Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia. Zaliczka za warsztat / konsultacje / wykład powinna być dokonana w ciągu 3 dni roboczych.
  Wpłaty prosimy dokonać przelewem bankowym na konto:
  97 1950 0001 2006 0617 2881 0002
  Pracownia Psychoedukacji i Rozwoju Osobistego MOC Poznania
  ul. Jackowskiego 13/6
  60-508 Poznań
 4. Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i
  upoważnia Organizatora do nie świadczenia usług dla Zamawiającego.
 5. Jeśli przed terminem zajęć cała płatność nie została przelana na konto Organizatora, Uczestnik reguluje ją w dniu przybycia na warsztat / wykład /konsultacje.

§ 6 – Rezygnacja / odwołanie warsztatów

 1. W przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników, na 3 dni przed terminem Organizator ma prawo do odwołania Warsztatów/ wykładów / konsultacji i poinformowania o tym Uczestników.
  Organizator dokona zwrotu całość wpłaconej kwoty Uczestnikowi lub na jego życzenie przeniesie wpłatę na poczet innego warsztatu.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach / wykładzie / konsultacjach jest możliwa najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu / konsultacji. Tylko wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez uczestnika kwoty. Rezygnacja z udziału w warsztatach / wykładzie / konsultacji będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Koszty będą zwracane przelewem na konto Uczestnika. Uczestnik ma prawo scedować zaliczkę na inną, wskazaną przez siebie, osobę.
 3. Uwaga – jednak w przypadku rezygnacji krótszej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów / wykładu / konsultacjach kwota zaliczki pokrywa rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora celem zapewnienia Uczestnikowi miejsca i warunków udziału w warsztacie / wykładzie /konsultacjach i tym samym NIE zostaje Uczestnikowi zwrócona i NIE jest przenoszona na inny warsztat.
 1. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu / warsztatu / wykładu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Uczestnikowi NIE przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 2. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania warsztatów / wykładu / konsultacji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku całość wpłaconej przez Uczestnika kwoty, jest mu niezwłocznie
  zwracana. Organizator zastrzega sobie zmiany wykładowcy / współprowadzącego z uwagi na sytuacje losowe.
 3. Nieobecność na warsztatach / wykładzie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.

§ 7 – Ceny
Ceny warsztatów / wykładów / konsultacji są cenami brutto za osobę.
Klient wpłacając zaliczkę akceptuje podane powyżej warunki.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.