Dialog Motywujący ™

Zapraszamy Państwa na kolejną edycję szkolenia z DIALOGU MOTYWUJĄCEGO.
 
DIALOG MOTYWUJĄCY to metoda skutecznego motywowania dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów uzależnień, psychoterapeutów oraz coachów.
Proponujemy Państwu poznanie metody pracy nad wewnętrzną motywacją. Jest to podstawowy czynnik warunkujący poziom zdolności ludzi do dokonywania pożądanych zmian. Umiejętność konstruktywnego, skutecznego i nieinwazyjnego /nie rodzącego oporu/ oddziaływania w oświacie jest niezbędnym warunkiem efektywnej pracy z uczniami słabo zmotywowanymi, borykającymi się często z wieloma problemami.
W ramach szkolenia oferujemy poznanie podstaw teoretycznych oraz opanowanie praktycznych umiejętności stosowania Dialogu Motywującego /DM/. Stanowi on nowoczesne, szybkie i skuteczne narzędzie rozpoznawania, wzbudzania i wzmacniania wewnętrznej motywacji do zmian.
Unikalność Dialogu Motywującego /DM/ polega przede wszystkim na jego udowodnionej naukowo skuteczności i działaniu w krótkim czasie. Metoda ta sprawdza się również w procesie terapii w połączeniu z innymi podejściami, np. z terapią poznawczo-behawioralną. Techniki Dialogu Motywującego mogą być z powodzeniem stosowane także przez osoby bez wykształcenia psychologicznego, pod warunkiem, iż zdobędą one niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności konieczne do ich prawidłowego stosowania.
Dialog Motywujący znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z pomaganiem ludziom: w opiece zdrowotnej, oświacie, pomocy społecznej, resocjalizacji, coachingu, terapii. Jest pomocnym narzędziem pracy z osobami wykluczonymi społecznie, uzależnionymi, bez pracy, chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi w konflikcie z prawem. Jest podstawową metodą profesjonalnego kontaktu, interwencji i motywowania, wykorzystywaną w wielu programach społecznych – rządowych lub obywatelskich – w wielu krajach Europy i USA.
 
PROGRAM
w oparciu o najnowszą publikację Rollnick i Miller (2014) Dialog Motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zgodnie ze standardami The Motivational Interviewing Network for Trainers MINT
 
Cele:
1. Podniesienie kompetencji, profesjonalizmu i skuteczności pedagogów, nauczycieli i wychowawców, coachów, psychoterapeutów.
2. Wzrost efektywności pracy z osobami słabo zmotywowanymi, w tym:
– umiejętności oceny poziomu motywacji klienta lub ucznia do zmiany i stosowania skutecznych interwencji motywujących, adekwatnych do określonej fazy procesu zmiany;
– umiejętności komunikacji, które będą jednocześnie interwencjami motywującymi go do zmian w zakresie rozwiązywania trudności osobistych, rodzinnych, społecznych;
– udoskonalenie jakości pomocy udzielanej klientom, uczniom poprzez wypracowanie w stosunku do nich postawy akceptującej i motywującej;
– reagowania na trudne sytuacje w relacji z klientami, uczniami w sposób nieeskalujący konfliktów;
– radzenia sobie z własnym napięciem i stresem w pracy;
 
I ETAP
WPROWADZENIE DO DIALOGU MOTYWUJĄCEGO.
/16 godzin lekcyjnych/
Uczestnicy będą znali:
• filozofię dialogu motywującego
• badania naukowe dotyczące zmiany zachowania, skuteczności DM
• zastosowanie dialogu motywującego
Uczestnicy będą potrafili:
• unikać pułapek motywujących
• prowadzić rozmowę zgodnie z filozofią DM
• posługiwać się umiejętnościami komunikacyjnymi OARS
• udzielać rad i edukować zgodnie ze stylem DM
• angażować „trudnego” klienta, ucznia w rozmowę
• ocenić poziom gotowości do zmiany i zastosować odpowiednią interwencję motywują adekwatną do określonej fazy procesu zmiany
Uczestnicy będą świadomi:
• wpływu relacji, jaką budują z klientem, na jego motywację do zmiany
• wpływu sposobu prowadzenia rozmowy na proces zmiany klienta
 
Prowadząca:
Urszula Grodzka
psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy
certyfikowany Terapeuta Motywujący (certyfikat nr 9)
ponad 20 lat doświadczenia zawodowego
Pracuje z młodzieżą i ich rodzinami. Prowadzi też terapię indywidualną osób dorosłych oraz konsultacje dla nauczycieli i wychowawców.
Specjalizuje się w problematyce:
zaburzeń zachowania
uzależnienia od środków psychoaktywnych
uzależnień od komputera
trudności szkolnych
zaburzeń odżywiania
trudności wychowawczych
 
TERMIN:
 
07.-08.09.
 
Cena: 800 zł
 
 
Wszystkich którzy ukończyli I poziom szkolenia Dialog Motywujący zapraszamy na II etap.
 
DIALOG MOTYWUJĄCY. TRENING UMIEJĘTNOŚCI.
/16 godzin lekcyjnych/
 
Uczestnicy będą znali:
* cztery procesy w dialogu motywującym
Uczestnicy będą potrafili:
* ukierunkować rozmowę na określony cel
* identyfikować cele zmiany i wartości uczniów
* badać ambiwalencję wobec zmiany
* rozwijać rozbieżności
* wywoływać oraz reagować na język zmiany
* reagować na niezgodę i język podtrzymania
* wzbudzać nadzieję i budować poczucie skuteczności u uczniów
Uczestnicy będą świadomi:
* wpływu stosowania różnych strategii na motywację do zmiany
 
Termin:
 
19-20.10.
 
Cena: 800 zł
 
 

Dialog Motywujący III etap

Dialog Motywujący ™
Na to szkolenie zapraszamy absolwentów I i II etapu.
Informacje merytoryczne o zajęciach:
III ETAP
DIALOG MOTYWUJĄCY. TRENING UMIEJĘTNOŚCI.
/16 godzin /Trening umiejętności obejmuje:
– trening wcześniej poznawanych umiejętności DM
– reagowanie na język podtrzymania i niezgodę
– reagowanie na język zmiany
– procesy DM: zaangażowanie, wywołanie, ukierunkowanie, planowanie
– opracowywanie planu zmiany
– wzmacnianie zobowiązania
– wspieranie zmiany
– badanie wartości i pracę nad celem
– superwizję pracy własnej

Cena: 650 zł

Termin będzie ustalony wspólnie z uczestnikami 1 i 2 części szkolenia.
 
 

CERTYFIKACJA.

Po odbyciu czterech etapów możesz starać się o certyfikat terapeuty/praktyka Dialogu Motywującego: nasze cztery szkolenia zostaną zaliczone przez Polski Instytut Dialogu Motywujacego do procesu certyfikacji PIDM. Oznacza to, że uczestnicy ubiegający się o tytuł TERAPEUTA MOTYWUJĄCY/PRAKTYK DM zostaną przyjęci od razu na drugi etap szkolenia certyfikacyjnego PIDM tj. na superwizje szkoleniowe.